Kata

Kobudo

Diese Kata werden derzeit bei uns trainiert. Playlist

Bo Sai andere
Shûshi no Kun shô Chikinshitahaku no Sai Maezato no Tekkô
Shûshi no Kun dai Chatanyara no Sai Maezato no Nunchaku
Sakugawa no Kun Shô Hamahiga no Sai Akamine no Nunchaku
Sakugawa no Kun Dai Tawata no Sai Hamahiga no Tunfa
Shirataru no Kun Kugushiku no Sai Yaraguwa no Tunfa
Yuniga no Kun Sai no Kihon Kanegawa no Nichôgama
Chôun no Kun  Bô-tai-Sai Kumite Kanegawa no Tinbê
Chikin-Sunakake no Êku

Karate

Diese Kata werden derzeit bei uns trainiert.  Playlist

Anfänger Basis Fortgeschrittene
Fukyugata Ichi Pinan Shôdan Naihanchi Shôdan
Fukyugata Ni Pinan Nidan Naihanchi Nidan
Pinan Sandan Naihanchi Sandan
Pinan Yondan Itosu no Passai
Pinan Godan Matsumura no Passai
Maezatô no Tekkô Chintô
Kusanku Shô
Kusanku Dai